Feministky vymknuté z kuchyní šílí

24. 10. 2018 13:59:08
Šílí nejen feministky i neinformovaní a placení a hlupáci. Proč? Oč se jedná? O ratifikaci Istanbulské úmluvy. Pokud by ji parlament ratifikoval, dopustil by se skoro vlastizrady. Nejsou to silná slova? Ne. Předkládám důkaz.

Znáte ten pocit, když se za nějakou věc velmi vehementně berou určití týpci, kteří nejsou zrovna vzorem opravdivé dobroty, laskavosti a čestnosti. Tak je to i s touto smlouvou zvanou Istanbulská – neboli Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Křik od křivých lidí a těch dobro potících a nových feministek, že se dokument musí ratifikovat, ve mně vzbudil zájem o věc. Je nad slunce jasné, že tam bude něco hnít. Je to ten samý případ, kdy vám podomní prodejce nabízí skvělé nádobí za sedmdesát tisíc. Vychvaluje svůj produkt. Prosťáček se nechá ošálit, a pak splácí šmejd roky a nakonec ho exekutor o vše připraví.

Ještě než jsem se dostala k jejímu studiu, promluvil profesor Piťha a jeho projev se stal takovým lakmusovým papírkem. Hned je vidět kdo je kdo a je zřejmější, že tato smlouva bude nekalá kulišárna na země, co ji ratifikují. Jenže co by mohlo být špatného na úmluvě proti násilí páchaném na ženách? To přeci není možné? A tolik zemí už ji ratifikovalo. Když ono tam je to skryté – „ale“.

Po přečtení dokumentu mám takový nepříjemný pocit ponížení a vzteku. Pro mě jako ženu je nepřípustné, být pokládaná za něco tak ubohého, že je to třeba chránit podivnou vágní smlouvou, kde se neustále skloňuje jen slovo žena, gender a nařízení státům (strana) a výhody pro neziskovky. Bytost – živý člověk - žena se tam úplně ztrácí a stává se něčím obludným – objektem, co je brán jako ubohý otloukací panák. Domácí násilí se nepáchá pouze na ženách a už vůbec ne jen na partnerkách - manželkách, je pácháno na lidech a opět lidmi – ženami i muži. Tato smlouva nastiňuje do myslí lidí model heterosexuální muž agresor a heterosexuální žena neschopná oběť.

Existují mezinárodní smlouvy i evropské o právech člověka – všech lidí bez rozdílu, takže proč vyčleňovat ženy a mít pro ně něco extra? https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf

Opravdu je ponižující, neuctivé a až urážlivé, že se vůbec takto zvlášť řeší ženská otázka, jakoby ženy Evropanky byly chudinky bez mozků, co si samy nedokáží v ničem pomoci a musí přijít nějaká ženská lobby či neziskovka a zachránit je. Nebo omáčka o právu pro ženy je kouřová clona a jde jen o moc? Vytvořit zaměstnance, statistiky, sledovat společnost a bádat a vydávat nařízení, ovládnout stát.

Strany se zasadí o to, aby byly v pravidelných časových intervalech prováděny průzkumy populace s cílem vyhodnotit prevalenci a trendy různých forem násilí, které spadají do působnosti této úmluvy.

Speciální opatření, jichž by bylo zapotřebí pro prevenci a ochranu žen před genderově podmíněným násilím, nebudou v intencích této úmluvy považována za diskriminaci.

Úmluva se tváří, že v Evropských státech neexistují zákony na ochranu člověka, že není vymahatelné trestní právo a vypadá to tak, že v každé evropské zemi ženy oupí pod genderově podmíněným násilím a nemají právo na integritu a jsou neustále diskriminované. Realita taková není a každá normální žena se musí cítit touto Istanbulskou úmluvou ponižována. Nějak moc mi to připomíná film Sexmise.

https://gloria.tv/video/3sB4QBimkPVYAk6JUEN12ZHD1

Proč by ratifikace byla vlastizrádná?

Ne, není dobrý takový nejasný dokument a pro naši zemi je zhola zbytečný a jsou tam velmi škodlivé věci. Proberme si podrobněji samotnou úmluvu – jen ta je v češtině, dodatky už ne.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471

https://rm.coe.int/16800d383a

Strany odsuzují veškeré formy diskriminace žen a bezodkladně přijmou legislativní i jiná opatření, aby jí zabránily, obzvláště pak:

zakotvením principu rovnosti mezi ženami a muži do svých ústav či jiného vhodného právního kodexu a zajištěním jeho uplatňování v praxi;

K čemu toto je, vždyť třeba u nás jsou platné zákony chránící oběti i domácího násilí - Ochrana před domácím násilím je v České republice upravena zákonem č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve spojení se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. http://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx

Existuje Bílý kruh bezpečí http://www.116006.cz/ , různé azyly pro ženy s dětmi. Netřeba na tomto poli práva podnikat nic víc, máme vše dostatečně ošetřeno. Proč ratifikovat něco nepotřebného?

A onen princip rovnosti? Skoro všechny státy by se mohly učit od nás. První československý parlament, který začal pracovat v roce1918 nebyli jen muži vlastenci, ale bylo zvoleno i deset žen. Zdá se vám to málo? Na tehdejší dobu to byl docela nevídaný počet a mnohé z nich byly nejen političky, ale i spisovatelky. Božena Ecksteinová, Anna Chlebounová, Irena Kanová, Františka Kolaříková, Luisa Landová- Štychová, Alice Masaryková, Eliška Purkyňová, Božena Vítková – Kunětická, Ludmila Zatloukalová- Coufalová, Františka Zeminová.

Mezi prvními českými političkami se rozhodně nesmí zapomínat na senátorku Františku Plamínkovou (1875 -1942). V roce 1905 se podílela na založení Výboru pro volební právo žen a v roce 1923 založila Ženskou národní radu, která dohlížela na to, aby v Ústavě Československé republiky z roku1920 deklarovaná rovnoprávnost mužů a žen byla dodržována i v praxi. Františka Plamínková byla velmi zásadová a bojovná žena, která se opravdu nebála, bohužel Němci za II. světové války neznali něco jako soucit nebo obdiv k ženám hrdinkám a i ona se ve svých 67 letech stala válečnou obětí. Ihned po atentátu na Heydricha byla zatčena a spolu s ostatními českými osobnostmi a vlastenci převezena do Pankrácké věznice. Němci ji popravili 30. června 1942 na Kobyliské střelnici, kde během června byla jimi zavražděna velká část elity českého národa.

Ono po přečtení Istanbulské úmluvy je hned jasná jedna věc – tato smlouva by se měla týkat pouze muslimských zemí a muslimských občanů žijících v EU, protože v dokumentu se hovoří vlastně jen o nich a mělo by to být tedy jasně označeno a deklarováno. U nich a mezi nimi by se měla dělat osvěta - v manuálech Islámu, že žena je podřadná a pouhý mužův majetek.

S vědomím, že násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů jež ženám vnucují

podřízené postavení vůči mužům;

Uvědomujíce si s hlubokým znepokojením, že ženy a dívky jsou často vystaveny závažným formám násilí, jako je domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucený sňatek, zločiny páchané ve jménu takzvané “cti” a mrzačení genitálií, jež představují závažné porušení lidských práv žen a dívek a obrovskou překážku dosažení rovnoprávnosti mezi ženami a muži;

https://www.youtube.com/watch?v=areWIpLgbuE

https://www.youtube.com/watch?v=2X2hGQ7V_Ro

Kde je v této úmluvě další jádro pudla, které zahnívá? Je tam a je dost závažné a jmenuje se finance a neziskovky a vágnost textu, který jde vykládat různě a jelikož je to právní text, tak neprávní pojmy – rod (gender), rodově podmíněné násilí...vymýtit... by neměl obsahovat.

Pojmem “gender” se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.

Zrovna tak – co myslí tím vymýtit? To jsou zajímavé právní pojmy a o úmluvě dost vypovídající.

článek 12 – Obecné závazky

1 Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

Zde se opět jedná hlavně o muslimské tradice obřízky, dětských nevěst, vražd ze cti.

https://www.youtube.com/watch?v=xoPXW8Qm8U8

Jenže tak to nemyslí, jistě se to bude spíš týkat třeba našich Velikonočních mrskaček. To by bylo nepřípustné. Národ jsou i tradice – je to generační dědictví předávané i tisíce let a je to přeneseně řečeno duše národa a nevím o žádné naši tradici, co by vedla ke skutečnému násilí, na komkoliv - ženách, mužích nebo dětech. Ono vůbec tento bod je velmi divný – kdo určí ty sociální a kulturní vzorce? Jistě nějaká gender politická nátlaková skupina – jak lze direktivně určovat vzorce chování? Kdo se bude vymykat, bude vymýcen? Bod zavání podivnou až militantní diktaturou.

O peníze jde především.

článek 8 – Finanční zdroje

Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované

politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí

spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a

občanská společnost.

Pokud by se stát řídil nařízeními zvenčí, přichází o svoji suverenitu – stát musí být ve svých rozhodnutích absolutně nezávislý, aby mohl vůbec plnit své funkce a to vnitřní i vnější.

Článek 9 – Nevládní organizace a občanská společnost

Strany zajistí na všech úrovních uznání, povzbuzení a podporu práci relevantních

nevládních organizací a občanské společnosti, aktivně se podílejících na potírání násilí vůči ženám a naváže s těmito organizacemi efektivní spolupráci.

Nevládní organizace – politické nátlakové lobby, spotřebovávající finanční prostředky, které jdou využít na skutečné zlepšení života případných obětí, na výstavbu azylových bytů – i pro muže kteří byli rozvodem připraveni o důstojné bydlení. Ovšem toto bude ten důvod, proč neziskovkáři tak milují tuto úmluvu – přísun financí a téměř neomezené moci.

Článek 14 - Vzdělání

1 Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.

2 Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad stanovených v odstavci 1 v neformálních

vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v

médiích.

O nevhodnosti zasahování politiky a neziskových organizací do výuky jsem obšírně psala už zde:

https://splitkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=668723

Takovou hodně jedovatou třešničkou a možná důvodem vzniku Istanbulské úmluvy je toto:

Kapitola IX – Systém monitoringu

Článek 66 - Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

1 Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále v textu “GREVIO”) bude monitorovat naplňování této úmluvy stranami.

2 GREVIO se bude skládat z nejméně 10 a nejvíce 15 členů disponujících širokou škálou

odborností a zastupujících obě pohlaví a různé regiony. Jeho členy bude Výbor stran volit z kandidátů nominovaných stranami na čtyřleté funkční období, s možností jednoho

znovuzvolení, a vybíraných mezi státními příslušníky jednotlivých stran.

3 Úvodní volba deseti členů proběhne do roka od chvíle, kdy tato úmluva vstoupí v platnost. Volba dalších pěti členů proběhne následně 25. ratifikaci nebo přistoupení.

....

Členové GREVIO a další členové delegací konající návštěvu v jednotlivých zemích, v

souladu s článkem 68, odstavce 9 a 14, budou požívat privilegií a imunity stanovené v

dodatku této úmluvy.

EVIO může, v součinnosti s národními úřady a s pomocí nezávislých národních expertů

doplňkově organizovat návštěvy jednotlivých zemí, pokud informace získané jinak nejsou

dostatečné anebo v souvislosti s případy zmíněnými ve odstavci 14. V průběhu těchto

návštěv může GREVIO využít pomoci odborníků v různých oblastech.

Více v https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471

Nynější výbor GREVIO který požívá imunity a všech požitků ve smlouvě vypsaných má 10členů. Rakouská feministka Rosa Logar je první místopředsedkyně a prezidentkou je turecká politoložka Feride Acar. Ve výboru není jediný muž a v celém GREVIO jsou na fotkách pouze dva muži. https://www.coe.int/documents/11071445/39345010/GREVIO_Secretariat_web.jpg/b9631dec-274e-8bbf-109a-8b27ee39ea2c?t=1537170062000

https://www.aoef.at/index.php/news/242-rosa-logar-zur-ersten-vizepraesidentin-von-grevio-gewaehlt

A představte si, že členkami GREVIO s těmi všemi pravomocemi, financemi a imunitou a mocí budou jen ženy jako například Julie Bindel – radikální feministka publikující v The Guardian. Představme si některé její myšlenky:

Pohlaví.

Musíme se ho zbavit. Nemá smysl ho reformovat. Bylo by to jako říkat, že bychom mohli reformovat konzervativní stranu. Stačí je zrušit a vymazat.

Co s muži?

Myslím, že bych je všechny dala do nějakého tábora, kde by všichni jezdili na čtyřkolkách, kolech nebo v bílých dodávkách. Dala bych jim volbu vozidel, která by řídili a žádný porno, nemohli by bojovat - samozřejmě bychom je hlídali! Ženy, které by chtěly vidět své syny nebo mužské příbuzné, je budou moci navštěvovat nebo si je vypůjčit jako v knihovně knížku a pak je vrátí zpět.

Doufám, že heterosexualita ve skutečnosti nepřežije.

My víme, že my máme pravdu - učíme se po celou dobu a víme, že radikální feminismus je zdravý rozum.

Citáty z rozhovoru https://www.radfemcollective.org/news/2015/9/7/an-interview-with-julie-bindel

Mohla by tam být i tato: https://zpravy.dt24.cz/zahranicni/zaznelo-na-diskusi-liberalu-pedofilie-je-prirozena-sexualni-orientace-musime-to-respektovat/

Nedotknutelná skupina skládající se výhradně z šílených žen, která se neomezeně promenuje na území státu a má i moc, mě děsí.

A ještě je tu jedna možnost využití takové skupiny.

Představte si následující situaci – jste šéfové tajných služeb a potřebujete nenápadně a dokonce veřejně dostávat do míst svých zájmů své lidi. Jak to uděláte? Nabízí se jedno logické a lehké řešení – prostě založíte humanitární či lidskoprávní neziskovku anebo zaplníte svými lidmi již založenou a převezmete její vedení. Jedině tak můžete vysílat své agenty do zemí, kde máte své zájmy a chcete ovlivňovat místní obyvatelstvo. Elegantní, jednoduché a vtipné v tom, že peníze na vaše akce vám bude posílat i dobrotivý občan a samozřejmě v rámci krytí musíte občas i prokázat nějakou tu humanitární činnost – tady to je ochrana žen. To samé platí pro vlády- potažmo politické strany ve vládě – jak elegantně ovlivnit národ? Jak si vychovat své voliče? Jak si hlídat své zájmy doma i v cizině? Nu, prostřednictvím humanitární či lidskoprávní nevládní neziskovky.

Vše zde vypsané k Istanbulské úmluvě je důvodem, proč ji neratifikovat, a proč by se ratifikace podobala vlastizradě.

Autor: Jita Splítková | středa 24.10.2018 13:59 | karma článku: 42.75 | přečteno: 2657x

Další články blogera

Jita Splítková

Piráti, TOP09 a STAN - prostě příklad marasmu politických stran

Taková malá studie proč je politika fuj, ale proč se jí nevyhneme a o populismu stran, co křičí o populismu jiných a o nemoci naší doby – korektnosti a té jediné pravé povolené pravdě.

22.5.2019 v 9:20 | Karma článku: 34.79 | Přečteno: 1502 |

Jita Splítková

Katedrála a její zničení pro budoucnost

Na základě analýzy stavů věcí a faktů dedukuji, že požár Notre Dame s opravdu velkou pravděpodobností není náhoda. V článku vám tuto svoji myšlenku objasním zeširoka a z mnoha úhlů.

18.4.2019 v 16:01 | Karma článku: 38.14 | Přečteno: 1794 |

Jita Splítková

Nechci na západ ani na východ

Na východ, na východ, na východ... Křičelo se v minulém století. Přišel převrat a následovalo: Na západ, na západ, na západ...

21.3.2019 v 10:10 | Karma článku: 31.08 | Přečteno: 616 |

Jita Splítková

Tajní agenti a jejich sex mise a zmizelý novinář Peter Sweden.

Dějí se divné věci v životě, dějí se divné věci na Netu a na sociálních sítích. Všimli jste si, že zmizel novinář Peter Sweden?

19.3.2019 v 9:51 | Karma článku: 20.39 | Přečteno: 556 |

Další články z rubriky Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Lež

Lhát se nemá. Ani to není tak jednoduché. Dobrý lhář musí být inteligentní člověk, jinak riskuje brzké odhalení. Drobné lži má na svědomí každý. Odsouzeníhodná je jejich závažnost a důsledky.

24.5.2019 v 13:30 | Karma článku: 9.61 | Přečteno: 162 | Diskuse

Petr Binder

Uherák? Ten nechte chudejm!

Pamatujete si na větu, kterou pronesl pan Walden ve filmu Jiřího Menzela, Obsluhoval jsem anglického krále? Vzpomenu si na ni vždy, když si na uheráku pochutnávám. Máte ho také rádi?

24.5.2019 v 9:28 | Karma článku: 27.46 | Přečteno: 1254 | Diskuse

Tomáš Gayer

O životě a smrti

Smyslem perexu je stručně a krátce informovat čtenáře, a upoutat jeho pozornost, na následující sdělení. Tak tedy krátce: O životě a smrti beze slov....

24.5.2019 v 9:17 | Karma článku: 13.60 | Přečteno: 232 | Diskuse

Jenda Šilhavý

Čtyři nejlepší usmiřovací metody na světě

Potřebujete nebo chcete si usmířit partnerku nebo partnera? Použijte jednu z metod elitního českého psychologa, psychoterapeuta, psychoanalytika, psychosomatika, psychopatologa, psychohygienika a psychopata Karla Junka.

24.5.2019 v 9:09 | Karma článku: 11.55 | Přečteno: 429 | Diskuse

Michael Laitman

Lež a pravda, část 4

Láska je v srdci a pravda je v hlavě. Láska musí vycházet ze srdce. To znamená, že musím přeměnit všechny své vlastnosti, všechny své touhy, a nasměrovat je na dobro milovaného.

24.5.2019 v 8:00 | Karma článku: 17.88 | Přečteno: 193 | Diskuse
Počet článků 189 Celková karma 31.10 Průměrná čtenost 658

Literátka, výtvarnice, fotografka, básnířka, popularizátorka vědy a techniky. Vyšly jí čtyři knihy - Mýty v zrcadle vědy a fantazie, Po stopách tajemných umělců a záhadných pokladů, Na konci kolejí, Pronajmu svět Zn. Virtuální. Měla řadu samostatných výstav po celé ČR. Od roku 1997 vydávala na Netu různé e-ziny zaměřené na sci-fi, techniku a vědu. Zelós (1997-2000), Universum (2000 - 2004), Futurologie (2003 -2009). V letech 2000- 2004 pracovala pro e-zin Neviditelný pes. Do roku 2010 publikovala vědecko-populární články snad ve všech seriózních novinách a časopisech. V současné době se převážně věnuje psaní beletrie a to sci-fi, focení a digitální grafice.

http://sciafant.blogspot.cz/

http://vasagita.blogspot.cz/

Najdete na iDNES.cz